Certifikace

Certifikace

Chcete si nechat certifikovat svůj výrobek, produkt nebo službu v cestovním ruchu?


Splňujete tyto základní podmínky?

1) jste fyzická nebo právnická osoba, a to pouze výrobce (nikoli zmocněná osoba)?
2) máte sídlo nebo provozovnu v území působnosti regionální značky?

Pak je postup následující:
 

  • Vyplňte dotazník a doložte popis výrobku, fotodokumentaci, popřípadě vzorek.
  • Odešlete jej nebo osobně předložte pověřené kanceláři správce značky (kontakt). Vaše žádost bude zaregistrována a posouzena k certifikaci. V případě neúplnosti budete vyzváni k doplnění. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení (viz.níže).Na co je třeba myslet:

- splnění norem a předpisů

Přihlášené produkty, výrobky a služby musí splňovat požadavky platných právních předpisů českého i přejatého evropského práva. Žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní, hygienické a veterinární praxe u potravinářských výrobků, správné zemědělské praxe u zemědělských produktů, příslušných výrobních a bezpečnostních norem u řemeslných výrobků. Výše uvedené platí i pro služby v cestovním ruchu.

- čestné prohlášení

Skutečnost o plnění norem a předpisů dokládá žadatel čestným prohlášením. Žadatel dále čestným prohlášením doloží, že v souvislosti s přihlašovaným produktem, výrobkem nebo službou proti němu není vedeno řízení ze strany orgánů ochrany přírody i České inspekce životního prostředí. Čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro certifikaci!

 

Pokud získáte certifikát, máte právo příslušné produkty, výrobky a služby označovat logem regionální značky, které od správce značky obdržíte v grafických formátech k tisku nebo elektronické reprodukci. Ve spolupráci se správcem značky se budete podílet na propagaci regionu na akcích, jichž se správce značky zúčastní. Produkty a výrobky budou předávány za úplatu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Osobní účast výrobce na akcích bude sjednávána individuálně, podle konkrétních podmínek a s cílem oboustranných výhod. Proces regionálního značení nepodléhá předpisům o správním řízení.

 

Všechny produkty, výrobky i služby, které splní výše uvedené podmínky a získají certifikát, budou propagovány na internetových stránkách správce značky a partnerských organizací a podle možností také dalšími způsoby (katalog, média, účast v soutěžích, účast na akcích v oblasti rozvoje venkova nebo cestovního ruchu).